White-Eyed Moray

Areas Baits Season Time Record Maximum price
White-Eyed Moray
Fishao White-Eyed Moray
Moray
Fish
Insects
Always Always 65 cm 5