Red-Striped Rasbora

Areas Baits Season Time Record Maximum price
Red-Striped Rasbora
Fishao Red-Striped Rasbora
Rio Tropical (Backyard)
Dough
Always Always 5 cm 17