Gyrosteus

Areas Baits Season Time Record Maximum price
Gyrosteus
Fishao Gyrosteus
Lost Valley II
Prehistoric Bait
Always Always 514 cm 429