Dragon Moray

Areas Baits Season Time Record Maximum price
Dragon Moray
Fishao Dragon Moray
Moray
Lures
Always Always 89 cm 86