Common Salmon

Areas Baits Season Time Record Maximum price
Common Salmon
Fishao Common Salmon
Boat on Sea
Fish
Lures
Always Always 75 cm 13